O nas

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Tarnowie jest specjalistyczną placówką  niepubliczną prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski, które od 90 lat urzeczywistnia wezwanie Jana Kochanowskiego, by służyć poczciwej sprawie – dla naszego Stowarzyszenia jest nią nieustająco dobro dziecka. Pomagając budować i wspierając rodziny adopcyjne, ośrodek włącza się w różnorodną i dynamicznie rozwijającą się działalność krakowskiego TPD, oferującego dziecku i rodzinie wszechstronne i profesjonalne wsparcie w świetlicach środowiskowych, przedszkolu specjalnym, Ośrodku Wspierania Rozwoju Dziecka, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Ośrodku Wczasów Dziecięcych oraz Centrum Diagnozy i Terapii dla Rodzin. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski  prowadzi także  Ośrodek Adopcyjny w Krakowie, jeden z najstarszych w Polsce, który rozpoczynał  działalność już na początku lat 60-tych XX wieku.

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Tarnowie został stworzony 2013 roku na bazie Ośrodka, który działał od 1992r. 

Nasza działałnosć opiera się na zapisach Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. i stosownych do niej rozporządzeń oraz innych ustaw. Kierujemy się zapisami Ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz sądami  i ich organami pomocniczymi.

Jeśli możesz, wesprzyj naszą pracę:

1,5% podatku: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci KRS 0000 114 345 z dopiskiem: dla Ośrodka Adopcyjnego TPD Oddział w Tarnowie

Ośrodek prowadzi:

  • całościowe procedury adopcyjne czyli pełen cykl przygotowania dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, w tym także w sprawach tzw. adopcji wewnątrzrodzinnych, gdy jedno z małżonków pragnie przysposobić dziecko drugiego małżonka (opisany szczegółowo w zakładce Adopcja krok po kroku),
  • kwalifikację dzieci zgłoszonych do przysposobienia z pełną diagnozą potencjału rozwojowego i gotowości dziecka do nawiązania więzi z rodzicami adopcyjnymi,
  • kompleksowe wsparcie dla kobiet w ciąży, rozważających możliwość przekazania dziecka do adopcji ,
  • poradnictwo i terapię dla rodzin adopcyjnych, dorosłych adoptowanych potrzebujących wsparcia w odnajdywaniu swojej drogi życiowej, matek doświadczających poczucia żalu i niepokoju związanego z decyzją o oddaniu dziecka do adopcji,
  • wsparcie dla osób zakwalifikowanych do pełnienia ról rodziców adopcyjnych i oczekujących na dziecko w formie spotkań indywidualnych oraz spotkań grupy wsparcia,
  • wsparcie dla dorosłych osób adoptowanych, także w aspekcie poszukiwania rodziny biologicznej,
  • szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Nasza działalność jest finansowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego, a koordynacją nad przebiegiem procedur adopcyjnych w województwie zajmuje się  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Nadzór merytoryczny sprawuje Małopolski Urząd Wojewódzki.

logo-WM-pionowe

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego