O nas

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Tarnowie został stworzony na bazie Ośrodka, który działał z krótką przerwą od 1992 roku. Nasza placówka jest oddziałem Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie, który jest jednym z najstarszych ośrodków adopcyjnych w Polsce. Rozpoczynał swoją działalność już na początku lat 60-tych, w zupełnie innej rzeczywistości. Po różnych zmianach, w obecnej postaci funkcjonuje od 1994r.

Działamy według  Ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011r. oraz  stosownych do niej rozporządzeń. Kierujemy się zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz sądami  i ich organami pomocniczymi.

Zajmujemy się kwalifikacją kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz wsparciem rodzin, które przysposobiły dziecko. Wsparcie to ma formę pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych, poradnictwa i terapii, także rodzinnej oraz pomocy psychologicznej  i pedagogicznej. Naszą kadrę  stanowią  pedagodzy i psychologowie, którzy zdobyte doświadczenie starają się jak najlepiej wykorzystać w  pracy  z kolejnymi rodzinami.

Nasza działalność jest finansowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego, a koordynacją nad przebiegiem procedur adopcyjnych w województwie zajmuje się  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Nadzór merytoryczny sprawuje Małopolski Urząd Wojewódzki.

 

logo-WM-pionowe

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego