Adopcja krok po kroku

Rozmowa w Ośrodku jest pierwszym krokiem, najlepiej umówcie się na nią Państwo telefonicznie, żebyśmy spokojnie mogli porozmawiać na temat Waszych planów. Na to pierwsze spotkanie nie przynoście Państwo żadnych dokumentów, raczej zapiszcie sobie pytania, które chcecie zadać.

Procedura adopcyjna

I etap

  1. Złożenie przez kandydatów wymaganych dokumentów.
  2. Spotkania indywidualne kandydatów z psychologiem i pedagogiem w celu przeprowadzenia badań indywidualnych kandydatów (poznanie motywacji do adopcji kandydatów i oczekiwań, ocena funkcjonowania związku małżeńskiego, wywiad przeprowadzony w miejscu zamieszkania, analiza sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów, testy psychologiczne).
 1. Szkolenie grupowe dla kandydatów do przyposobienia dziecka według programu ADOPCJA: WIEM (Wiedza, Intuicja, Empatia, Miłość) zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Decyzja Nr 1/2016/RA). Spotkania grupowe mają fromę miniwykładów, dyskusji, warsztatów i ćwiczeń indywidualnych. Obejmują zagadnienia istotne dla rodzicielstwa adopcyjnego tj.: zagadnienia prawne, przebieg rozwoju dziecka, rolę więzi w życiu człowieka, doświadczanie straty, jawność adopcji, kształtowanie się tożsamosci dziecka adoptowanego.
 2. Końcowa Kwalifikacja kandydatów do przysposobienia podczas posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej ds. Rodzin działającej przy Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Tarnowie.

Kandydaci do przysposobienia dziecka/dzieci współmałżonka objęci są skróconą procedurą przygotowania do adopcji, zgodnie bowiem z art. 172 ust.2 p. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tacy kandydaci nie mają obowiązku odbywania szkolenia grupowego.

II etap

Przysposobienie dziecka

Po dokonaniu pozytywnej kwalifikacji  kandydatów przez Komisję ds.Kwalifikacji Rodzin  mogą być oni brani pod uwagę jako potencjalni rodzice adopcyjni.

W momencie gdy kandydaci zostają zakwalifikowani do konkretnego dziecka podczas posiedzenia Komisji Kwalifikacji Rodziny do Dziecka podejmowane są następujące kroki:

 1. Rozmowa w Ośrodku Adopcyjnym, podczas której kandydaci zostają zapoznani z sytuacją prawną, zdrowotną i rodzinną dziecka.
 2. Zorganizowane zostaje pierwsze spotkanie kandydatów z dzieckiem w miejscu jego aktualnego pobytu. 
 3. Rozpoczynają się kolejne spotkania kandydatów z dzieckiem.
 4. Po podjęciu przez kandydatów ostatecznej decyzji, Ośrodek Adopcyjny pomaga w sporządzeniu stosownych wniosków do sądu, składa je do sądu wraz z wymaganą dokumentacją.
 5. W chwili  przejęcia przez kandydatów bezpośredniej opieki nad dzieckiem (preadopcja), Ośrodek Adopcyjny sprawuje nadzór, o czym informuje sąd.
 6. Procedura sądowa jest monitorowana przez pracownika Ośrodka.
 7. Po orzeczeniu przez sąd adopcji wszystkie rodziny adopcyjne mają możliwość dalszej współpracy z Ośrodkiem i korzystania ze wsparcia. Pomoc i wsparcie rodzinom adopcyjnym udzielane jest na ich wniosek.