Wymagania formalne i dokumenty

Wymagania formalne dla kandydatów do przysposobienia dziecka

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, ze zm.), kandydatem do przysposobienia dziecka może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • jej wiek gwarantuje, że pomiędzy przysposabiającym a przysposabianym będzie istniała odpowiednia różnica wieku,
 • jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego, w tym w szczególności:
 • jej stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego pozwala na sprawowanie prawidłowej opieki nad dzieckiem,
 • posiada odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – posiada odpowiedni staż małżeński (minimum 4 lata, o ile szczególne względy nie przemawiają w ocenie Ośrodka Adopcyjnego za uznaniem krótszego stażu małżeńskiego za wystarczający),
 • ukończyła szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz uzyskała pozytywną opinię o kwalifikacjach osobistych do przysposobienia dziecka.

Pełną zdolność do czynności prawnych posiada osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kandydatami mogą zostać:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz. 1043, ze zm.), posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie:
  a) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  b) uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
  a) zezwolenia na osiedlenie się,
  b) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego
  w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, ze zm.).

Procedura adopcyjna rozpoczyna się od złożenia przez kandydatów w Ośrodku kompletu wymaganych dokumentów, których wykaz znajduje się poniżej.

Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka:

 1. Wniosek adresowany do Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Tarnowie o pomoc w adopcji dziecka,
  z uzasadnieniem przyczyn dla których kandydaci chcą przysposobić dziecko.
 2. Życiorysy kandydatów.
 3. Wypełniona karta zgłoszenia stanowiąca załącznik do życiorysów
  (dostępna w Ośrodku lub do pobrania na stronie internetowej Karta zgłoszenia dla kandydatów adopcjatarnow.pl)
 4. Zupełny odpis aktu małżeństwa – aktualny oryginał.
  • dla osób będących w drugim związku: orzeczenie rozwodu albo akt zgonu w przypadku śmierci pierwszego małżonka
  • dla osoby niepozostającej w związku małżeńskim: zupełny odpis aktu urodzenia.
 5. Zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów kandydatów:
  • ostatnie złożone zeznania podatkowe
  • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i 3 -miesięcznym wynagrodzeniu netto,
  • prowadzący działalność gospodarczą: oświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej
  • rolnicy: oświadczenie o przychodowości gospodarstwa rolnego
  • osoby pobierające emeryturę lub rentę: kopię decyzji ustalającej prawo do emerytury lub renty, zaświadczenie o wysokości osiąganych z tych tytułów dochodów.
 6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierające dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że kandydat może właściwie zajmować się dzieckiem.
 7. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 8. Dobrowolne referencje.
 9. Zdjęcie kandydatów (np. wakacji, wycieczki).
 10. Odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa kandydata ze zgłoszonym do przysposobienia dzieckiem – o ile taki stosunek istnieje
  (w przypadku kandydatów spokrewnionych lub spowinowaconych
  z dzieckiem).
 11. Oświadczenia dostępne w Ośrodku / lub do pobrania na stronie internetowej Oświadczenie – do wniosku ,Oświadczenie – do wywiadu adopcyjnego adopcjatarnow.pl.
 12. Informacja o zakresie, celu i sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO) dostępne w Ośrodku / lub do pobrania na stronie internetowej Klauzula informacyjna RODO adopcjatarnow.pl.

REGULAMIN OŚRODKA ADOPCYJNEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W TARNOWIE